نحوه تحلیل داده ها

هر کجا کشور که هستید داده ها و مشاهدات را ایمیل نموده و تحلیل آماری را سه روز بعد از طریق ایمیل خویش دریافت نمایید. تسویه نهایی پس از تایید استاد راهنما.

mkstatoo@gmail.com

09358377430

/ 0 نظر / 52 بازدید